pondělí 4. února 2013

WTSYN - okruhy a literatura

Studium rozšiřující (pro střední školy) WTSYN - letní semestr 2013

Okruhy ke zkoušce TEORIE TEXTU (TEXTOVÁ LINGVISTIKA)

1. Charakteristika disciplíny, její předmět (pojem a termín text, základní znaky textu; vztah teorie textu k jiným společenskovědním oborům, dva základní přístupy k textu; odborná literatura).

2. Pragmatiký (funkční) přístup k textu (zásady funkčního přístupu k textu; pragmatické preupozice, lokuce, ilokuce, perlokuce, ilokuční sloveso, performativní užití slovesa, explicitní performativní formule).

3. Komunikativní (ilokuční) funkce výpovědi (teorie řečových aktů): základní charakteristika teorie ŘA, jejich třídění; přímý a nepřímý komunikační akt; představitelé tohoto přístupu k textu.

4. Propoziční přístup k textu (text, textovost, situativnost textu, informativnost textu, akceptabilita textu; promluva, výpověď, předmět řeči, koheze, koherence, konektory).

5. Mezivýpovědní vztahy, koherence textu (tematické posloupnosti, rematické vztahy).

6. Formální vztahy výpovědí v textu a prostředky jejich vyjádření: řazení (junkce, konexe, juxtapozice), podřazování (nepravé vedlejší věty, komentující věty), vsouvání (parenteze).

7. Prostředky soudržnosti textu (opakování, lexikální prostředky, koreference, konektory, junktory, parcelace, elipsa atd.; využití Českého národního korpusu).

8. Promluvové komplexy – jejich druhy. Sekvence promluv (dialog, monolog). Složená promluva (s citátem, epická). Systém mezipromluvových vztahů.

Odborná literatura:
- Mluvnice češtiny 3, Praha, Academia 1987
- DANEŠ, F., HLAVSA, Z.: Věta a text. Praha: Academia, 1985
- Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002
- GREPL, M., KARLÍK, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, 1986
- GREPL, M., KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998
- HRBÁČEK, J.: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha, Trizonia, 1994
- HIRSCHOVÁ, M.: Pragmatika v češtině, UP, Olomouc 2006
- KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (Eds.): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 1995
- ŠTÍCHA, Fr. (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011


Elektronický zdroj: Český národní korpus (SYN2000, SYN2005, SYN2006pub, SYN2009pub, SYN2010) Ústav Českého národního korpusu FF UK. Dostupný z http://skalicka.ff.cuni.cz.